Enter Title

فرم ها

 

 1- فرم تعهد نامه دانشجو

 

3- چک لیست بررسی نگارشی پایان نامه

 

4- فرم دعوت جهت حضور در جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری

 

5- راهنمای تهیه فرم رضایت آگاهانه در طرح تحقیقاتی

 

6- صورتجلسه دفاع از پایان نامه

 

7- صورتجلسه دفاع از پروپوزال

 

8- فرم دعوت به جلسه دفاع از پایان نامه

 

9- فرم دعوت به جلسه ارائه گزارش پیشرفت سه ماهه دانشجو

 

11- فرم ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

 

12- فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه

 

13- فرم تاییدیه نهایی پایان نامه

 

 

14- فرم تاییدیه پروپوزال جهت ارسال به داوری 

 

15- فرآیند مراحل مختلف اجرای پایان نامه

 

16-فرم ارائه و تایید عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

 

17- فرم مخصوص استاد راهنما 

 

18- فرم درخواست دفاع از پایان نامه

 

19- فرم درخواست معرفی جمع آوری اطلاعات

 

20- فرم مخصوص استاد مشاور

 

21- فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد

 

22- گواهی اصالت پایان نامه

 

23- فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی

 

24- چک لیست آمادگی دانشجو  جهت جلسه دفاع از پروپوزال / پایان نامه

 

25- نمونه ارائه دفاع از پایان نامه

 

26- نمونه ارائه دفاع از پروپوزال


27- فرم تععین وقت دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

 

28-فرم تعیین وقت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

29- فرم اصلاحات پیشنهادی دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

 

30- فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد

 

31- فرم تاییدیه داوری

 

33-فرم پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور

 

34-فرم انتخاب استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد

 

35-فرم تعهد مقاله پایان نامه

 

 

فرم های مخصوص دفاع نهایی

 

 

1- فرم شماره یک دفاع نهایی

 

2- فرم شماره دو دفاع نهایی

 

3- فرم شماره 4

 

4-فرم درخواست دفاع از پايان نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي )فرم الف(

جستجو