طراحی سایت
Enter Title

 

 

 

لیست اعضای شورای تحصیلات تکمیلی 

 

نام اساتید

مدرک تحصیلی 

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

دکتر جهانگیر عبدی

دکتری

انگل شناسی

دانشیار

دکتر حمید تقی نژاد

دکتری

پرستاری

استادیار

دکتر آرمان آزادی

دکتری

پرستاری

استادیار

دکتر معصومه شوهانی

دکتری

پرستاری

استادیار

دکتر معصومه اطاقی
دکتری
پرستاری
استادیار
خانم فریده دشتبانی
کارشناسی
 پرستاری مسئول آموزش

 

جستجو