طراحی سایت
Enter Title

نام ونام خانوادگی : فهیمه رحیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

سمت : کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تماس : 2235710-0843

 

شرح وظایف:

 

1-    برنامه ریزی آموزشی و کلاسهای تحصیلات تکمیلی

2-    هماهنگی با اساتید

3-    پاسخگویی به نیازهای آموزشی دانشجویان

4-    برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای تحصیلات تکمیلی

5-    انجام امور اداری مربوط به پایان نامه های دانشجویان و هماهنگی با کارشناس پژوهش دانشکده

6-    هماهنگی جهت برگزاری جلسات پژوهش و ارائه گزارش پیشرفت

7-    تهیه و انتشار اصول راهنمای مقررات آموزشی و پژوهشی

8-    سایر امور مربوط به واحد تحصیلات تکمیلی طبق نظر مافوق

جستجو