طراحی سایت
Enter Title

فرم ها

 

 1- فرم تعهد نامه دانشجو


2- چک لیست بررسی پروپوزال پایان نامه


3- چک لیست بررسی نگارشی پایان نامه


4- فرم دعوت جهت حضور در جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری


5- راهنمای تهیه فرم رضایت آگاهانه در طرح تحقیقاتی


6- صورتجلسه دفاع از پایان نامه


7- صورتجلسه دفاع از پروپوزال


8- فرم دعوت به جلسه دفاع از پایان نامه


9- فرم دعوت به جلسه ارائه گزارش پیشرفت سه ماهه دانشجو


10- فرم ارزیابی نهایی پایان نامه


11- فرم ارزیابی پایان نامه کارشناسی ارشد


12- فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه


13- فرم تاییدیه نهایی پایان نامه


14- فرم تاییدیه پروپوزال جهت ارسال به داوری 


15- فرآیند مراحل مختلف اجرای پایان نامه


16- فرم ارائه و تایید عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد


17- فرم مخصوص استاد راهنما 


18- فرم درخواست دفاع از پایان نامه


19- فرم درخواست معرفی جمع آوری اطلاعات


20- فرم مخصوص استاد مشاور


21- فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد


22- گواهی اصالت پایان نامه


23- فرم پیش نویس طرح تحقیقاتی


24- چک لیست آمادگی دانشجو  جهت جلسه دفاع از پروپوزال / پایان نامه


25- نمونه ارائه دفاع از پایان نامه


26- نمونه ارائه دفاع از پروپوزال


27- فرم تععین وقت دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد


28-فرم تعیین وقت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

29- فرم اصلاحات پیشنهادی دفاع از پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد


30- فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه کارشناسی ارشد


31- فرم تاییدیه داوری


32- فرم پیش نویس طرح پایان نامه


33-فرم پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشورجستجو