عنوان پایان نامه های در دست اجرا

ردیف

نام دانشجو

گرایش

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

1

هما جمال الدین

سالمندی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بربار مراقبتی غیر رسمی سالمندان مبتلا به دیابت تیپ 2 شهر ایلام

خانم دکتر اطاقی

 

 

آقای دکتر آزادی

2

معصومه بستامی

سالمندی

بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه برشدت ترس از زمین خوردن، دفعات زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان شهر خرم آباد

 

 

آقای دکتر آزادی

 

خانم مالک

3

منور حسن وند عموزاده

سالمندی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران کاندید آنژیوگرافی غروق کرونر

 

خانم دکتر شوهانی

 

 

آقای دکترمظفری

4

 

 

اعظم نیکان

داخلی- جراحی

مقایسه برنامه ترخیص و پیگیری تلفنی بر خود کارآمدی مراقبین بیماران دچار سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شهر ایلام و دزفول در سال 95

 

آقای دکتر تقی نژاد

خانم دکتر اطاقی

5

 

 

مدینه نادری

 

داخلی جراحی

بررسی تاثیر اجرای بسته آموزشی بر کبفیت زندگی بیماران انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده به بیمارستان های شهر ایلام در سال 1395

آقای دکتر مظفری

خانم دکتراعظمی

6

 

 

حسن پورعبداله

 

داخلی جراحی

مقایسه اثر بخشی قلم های انسولین بر ماندگاری و روش روتین بر ماندگاری درمان و هیپوگلیسمی در شهر ایلام

خانم دکتر اعظمی

آقای دکتر مظفری

7

 

بهاره نظر پور

 

داخلی جراحی

تاثیربرنامه مراقبتی بر اساس مدل سازگاری روی درسلامت معنوی زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی شهر ایلام

خانم دکتر اطاقی

آقای دکتر تقی نژاد

8

میلاد عزیزی

 

سالمندی

 

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر عزت نفس و کنترل بی اختیاری ادرار درمردان سالمندشهرهای ایلام و سنندج در سال 95

آقای دکتر آزادی

خانم دکتر اطاقی

9

حدیث سلطانی

 

سالمندی

تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان

آقای دکتر مظفری

آقای دکتر آزادی

جستجو